Скачать книгу

в формате FB2  

Скачать

в формате EPUB  

Скачать

в формате RTF  

Скачать

в формате PDF  

Скачать

в формате TXT  

Скачать
1,0 rating

Inimese õigus: abiks inimõiguste õpetajale ja huvilisele

Vootele Hansen Ja Aet Kukk, Aet Kukk

Õppematerjal on mõeldud kasutamiseks gümnaasiumiastme ainetundides,

eeskä t ühiskonnaõpetuses ja ajaloos, ent ka teistes õppeainetes inimõiguste

käsitlemisel. Samu i on materjal kasutatav kutsehariduses ja

täiskasvanukoolituses ning sotsiaalainete õpetajate välja- ja täiendõppes.

Õppematerjal eeldab, et õppijad on inimõiguste tekke- ning arengulooga juba

üldjoontes kursis ja annab neile teadmistele lisaks lühikese ülevaate

inimõiguste olemusest ning inimõiguste piiritlemisest põhiõigustes.

Nimetatud on ka olulisemad rahvusvahelised inimõigustekonventsioonid.

Lähemalt on käsitletud õigust väärikusele ja heale nimele ning õigust elule,

sest need õigused on aluseks ja sisuks teistele inimõigustele.

Lisalugemiseks on toodud katkendeid kirjandusest, mida võib õpetaja valikul

tunnis kasutada näidete või aruteluteemadena. Kirjandusteosed on valitud

kooskõlas õppekavas oleva soovitatava kirjanduse nimekirjaga ning peaks

seetõ tu olema suures osas õpilastele tu tavad. Piltliku materjalina saab

tundide näitlikustamiseks ja aruteludeks kasutada koomikseid. Lisalugemise

lehekülgedel on ka näidisküsimused. Neid lehekülgi võib õpilastele

paljundada.

Lisatud on „Inimese ja kodanikuõiguste deklaratsioon“, mis võe i vastu 1789.

aastal ja on olnud eeskujuks põhiseaduste põhiõiguste peatükkidele, Ees i

Vabariigi põhiseaduse II peatükk ja ülevaade näitusest, mis käsitleb

inimõigusi Nõukogude Ees is

Viimaks on mõned soovitused õpetajale tunni läbi viimiseks inimõiguste

teemal.

 Vootele Hansen Ja Aet Kukk, Aet Kukk, Inimese õigus: abiks inimõiguste õpetajale ja huvilisele — скачать в fb2, txt, epub или pdf

Читать «Inimese õigus: abiks inimõiguste õpetajale ja huvilisele» онлайн


Рубрики: Социология

Комментарии ()

Боевики
Детективы
Детские книги
Домашние животные
Любовные романы